شرکت‌های خودروساز باید به تعهد خود پایبند باشند

.